<<
>>

  ИСТОЧНИК ЛИТЕРАТУРЫ  

  Безух В. М. Якість молозива корів і його вплив на неспецифічну резистентність та стан здоров'я телят: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.01. — Біла Церква, 1998. — 17 с.
 • Ветеринарна клінічна біохімія / В.
  І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. Кондрахін та ін.; За ред. В. І. Левченка і В. JI. Галяса. — Біла Церква, 2002. — 400 с.
 • Витамины в питании животных / А. Р. Вальдман, П. Ф. Сурай, П. А. Ионов,
 • Н.              И. Сахацкий. — Харьков, 1993. — 423 с.

  1. Вишнякова Л. В. Профилактика недостаточности тиамина у свиноматок и поросят: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.01. — Воронеж, 1989. — 17 с.
  2. Гарькавий В. О. А- і D-гіповітамінози у телят (поширення, діагностика, лікування і профілактика): Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.01. — Біла Церква, 2002. — 18 с.
  3. Головаха В. И. Вторинний гепатоз телят: Автореф. дис. ... канд. вет. наук:
  1. 01.              - К„ 1995. - 24 с.
  1. Головаха В. І. Функціональний стан печінки у лошат// Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун.-ту. — Вип. 2, ч. 1. — Біла Церква, 1997. — С. 24—27.
  2. Дацьків О. В. Концентрація імуноглобулінів у крові новонароджених телят // Вісник аграрної науки. — 2002. — № 10. — С. 74—76
  3. Дикий О. А. Гепатодистрофія у собак службових порід (етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика): Автореф. дис. ... канд. вет. наук:
  1. 01.              — Біла Церква, 2000. — 17 с.
  1. Емельянов В.В. Гепатит у поросят (этиология, патогенез, диагностика и лечение при токсической форме): Автореф.
   дис. ... канд. вет. наук: 16.00.01. — Витебск, 2003. — 21 с.
  2. Карпуть И. М. Иммунопатология у животных // Вет. и зоотехн. проблемы жи- вотн-ва.: Материалы междун. науч.-практ. конф. (г. Витебск, 28—29 нояб. 1996 г.). - Минск, 1996. - С. 36-37
  3. Карпуть И. М. Иммунология и иммунопатология. — Минск: Ураджай, 1993. — 288 с.
  4. Кліиіко-біохімічиий та імунний статус телят раннього віку / В. ІЛевченко,

  В.              I. Головаха, В. П. Надточій та ін. // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб. - Вип. 70. - К.: Урожай, 1995. - С. 75-80.

  1. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии: Справочное издание / И. П. Кондрахин, Н. В. Курилов, А. Г. Малахов и др. — М.: Агропромиздат, 1985. - 287 с.
  2. Ковзов В. Н. Иммунный статус и его коррекция у телят, больных эндемическим зобом: Автореф. дис.... канд. вет. наук: 16.00.01. — Витебск, 1999. — 20 с.
  3. Козій Н. В. Стан деяких показників білкового обміну у телят, хворих на бронхопневмонію // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. — Вип. 13, ч. 2. — Біла Церква, 2000. — С. 67—70.
  4. Костыиа М. А. Гипоиммуноглобулинемия новорожденных телят: Автореф. дис. ... д-ра вет. наук: 16.00.01. — Воронеж, 1997. — 39 с.
  5. Кравців Ю. Р. Імуноглобуліни корів різного віку та їхніх телят // Україн. біохім. журнал. — 1998. — Т. 70, № 1. — С. 94—98.
  6. Левченко В. І., Головаха В. І., Галатюк О. Є. Діагностика патології печінки у коней: Метод, реком. — K., 2003. — 28 с.
  7. Левченко В. И., Лагута Г. В. Эффективность различных препаратов холекальциферола // Использование физических и биологических факторов в ветеринарии и животноводстве: Материалы Всесоюз. науч. конф. (г. Витебск,
  1. 12 сент. 1991 г.). - М., 1992. - С. 79-80.
  1. Личук М.
   Г. Рання діагностика, профілактика і лікування мікроелементозів (Se

  і Со) телят: Автореф. дис.... канд. вет. наук: 16.00.01. — Біла Церква, 2002. — 18 с.

  1. Любецька Т. В., Мельничук Д. О. Особливості кислотно-лужного стану крові тільних корів і новонароджених телят // Науковий вісник Львів, держ. акад. вет. медицини ім. С. 3. Гжицького. — Т. 2 (Ne 2), ч. 2. — Львів, 2000. — С. 182—186.
  2. Любецька Т. В. Особливості метаболічної адаптації телят на ранніх етапах постнатального розвитку та шляхи корекції виявлених порушень: Авторефер. дис. ... д-ра вет. наук: 03.00.04. — K., 2000. — 37 с.
  3. Любецька Т., Грищенко В., Мельничук Д. Респіраторно-метаболічний ацидоз неонатальних телят та його компенсація // Вет. медицина України. — 1999. — № 5. - С. 26-27.
  4. Маслянко Р. П., Кравців Ю. P., Кравців Я. С. Вікові особливості імунної системи у тварин // Біологія тварин. — Т. 4, № 1—2. — Львів, 2002. — С. 9—15.
  5. Маслянко Р. П. Основи імунобіології. — Львів, 1999. — 472 с.
  6. Мельничук Д. О., Усатюк П. В., Цвіліховський М. І. Трансепітеліальний механізм формування колострального імунітету новонароджених телят // Науковий вісник Націон. аграр. ун-ту. — Вип. 11. — K., 1998. — С. 17—19.
  7. Москаленко В. П. Структурно-функціональні властивості еритроцитів у здорових і хворих на анемію телят та їх зміни при лікуванні: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.01. — Біла Церква, 1999. — 18 с.
  8. Ннколадзе М. Г. Диагностика и профилактика алиментарной анемии и иммунной недостаточности у поросят: Автореф. дис. ... канд. вет. наук:
  1. 01.              — Витебск, 2002. — 18 с.
  1. Романюк В. Л. Патофізіологічні та екологічні аспекта уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині: Автореф.
   дис. ... канд.. біол. наук:
  1. 13.              - Київ, 2002. - 18 с.
  1. Сахнюк В. В. Діагностика, лікування та профілактика А-гіповітамінозу у корів і телят: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.01. — K., 1996. — 18 с.
  2. Соколюк В. М. Анемія телят (поширення, діагностика, лікування і профілактика): Автореф. дис.... канд. вет. наук: 16.00.01. — Сімферополь, 1997. — 22 с.
  3. Становлення і розвиток імунологічної реактивності телят у ранньому віці /

  О.              М. Дацьків, Ю. Р. Кравців, Я. С. Кравців та ін. // Біологія тварин. — Т. 2, № 2. - Львів, 2000. - С. 43-51.

  1. Телепнев В. А. Синдромы возрастных иммунодефицитов // Ученые записки Витеб. госуд. акад. вет. медицины. — Т. 34. — Витебск, 1998. — С. 86—88.
  2. Федоров Ю. Н. Иммунологический мониторинг: тенденции развития, возможности и реальность // Вет. патология: Современные достижения и проблемы клеточной биотехнологии и иммунологии в ветеринарной медицине. — 2003. — № 1 (5). — С. 79—85.
  3. Флюнт Р. Б., Маслянко Р. П., Падовсышй А. І. Імунний статус корів і їх телят при недоношеній вагітності // Науковий вісник Львів, держ. акад. вет. медицини ім. С. 3. Гжицького. — Т. 4 (N° 5). — Львів, 2002. — С. 197—203.
  4. Цимбал О. М., Кленіна Р. В., Красніков Г. А. Проблеми імунодефіцитів та імуностимуляції в системі профілактики хвороб сільськогосподарських тварин // Досягнення наук. вет. медицини у профілактиці та боротьбі з хворобами с.-г. тварин (до 70-річчя ІЕКВМ). — Харків, 1994. — С. 71—87.
  5. Чумаченко В. Резистентність тварин і фактори, що впливають на її стан // Вет. медицина України. — 1997. — № 3. — С. 23—25.
  6. Шлунково-кишкові хвороби новонароджених телят / В. І. Левченко, В. П. Заярнюк, І. В. Папченко та ін. — Біла Церква, 199/. — 81 с.
  7. Щуревич Г. А. Диагностика и профилактика А-гиповитаминоза у крупного рогатого скота при откорме в специализированных хозяйствах: Автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.01. — М., 1986. — 13 с.
  8. Bauer J. E., Asguith R. L., Kivipelto J. Serum biochemical indicators of liver function in neonatal foals // Am. J. Vet. Res. — 1989. — Vol. 50, № 12. — P. 2037—2041.
  9. Kolb E., Griiu E. Die Bedeutung der D-Vitamine of ur das Immunsystem // Der praktische Tieracztl. — 1996. — V. 77, Nb 1. — S. 11—15.
  10. Patterson W. H., Brown C. M. Increase of serum v-glutamyl transferase in neonatal standardbred foals // Am. J. Vet. Res. — 1986. — Vol. 47, № 11. — P. 2461—2463.
  11.  

  << | >>
  Источник:   И. П. Кондрахин.   Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: Справочник — М.: Колос,. — 520 с.. 2004

  Еще по теме   ИСТОЧНИК ЛИТЕРАТУРЫ  :

  1.   УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ (ИСТОЧНИКИ)  
  2. Список основной литературы по популяционной экологии растений Монографии, сборники трудов научных конференций, учебная литература
  3. ПРИЛОЖЕНИЕ Г Источники информации по пермакультуре
  4. Источники питания.
  5. Общая характеристика фактора, его источники и измерение
  6. ОТЫСКИВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ КОРМА. МОБИЛИЗАЦИЯ ПЧЕЛ НА ЕГО СБОР
  7. Источники и накопители азота
  8. 4.2. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
  9. НАВОЗ —ИСТОЧНИК РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
  10. Основные источники загрязненияи свойства загрязнителей
  11. Видообразование — источник возникновения 13.2. многообразия в живой природе
  12. НАВОЗ-ИСТОЧНИК ЗАСОРЕННОСТИ НОЛЕЙ СЕМЕНАМИ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ
  13. Сахара как источник энергии, уменьшающий потребность в животной пище
  14. ТОРФЯНЫЕ БОЛОТА - АККУМУЛЯТОРЫ И ИСТОЧНИКИ ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Н. К. Панова, Т. Г. Антипина
  15. Рекомендуемая литература
  16. Список литератур